Mk1 Sprites Reg 700-799 - frogeye

272YUT Rear

272YUT Rear

272YUT

From Mk1 Sprite Photographic Database