Mk1 Sprites Reg 6000-9999 - frogeye

6194MM most probably RAM36

6194MMmostprobablyRAM36Frogeye