Mk1 Sprites Reg 500-599 - frogeye

Austin-Healey Sprite Mk1 (Frogeye)

530PO

530POFrogeye