Mk1 Sprites Reg 1000-2999 - frogeye

2222AZ, Paddy Hopkirk

2222AZPaddyHopkirkFrogeye