Mk1 Sprite Photographic Database - frogeye

2222AZ Paddy Hopkirk

2222AZPaddyHopkirk