Mk1 Sprite Photographic Database - frogeye

2222AZ, Paddy Hopkirk

2222AZPaddyHopkirkFrogeye