Mk1 Sprite Photographic Database - frogeye

3729PO front

3729POFrogeye