Mk1 Sprite Photographic Database - frogeye

2222AZ Ex Paddy Hopkirk

2222AZPaddyHopkirkFrogeye