Mk1 Sprite Photographic Database - frogeye

YTM452 Then (in April 1962)

YTM452thenFrogeye