Mk1 Sprite Photographic Database - frogeye

4061PO Rear

4061POFrogeye