Mk1 Sprite Photographic Database - frogeye

6194MM most probably RAM36

6194MMmostprobablyRAM36Frogeye