Mk1 Sprite Period Adverts - frogeye

Ashley Autosport 1960 18th november

AshleyAutosport196018thnovemberAustin Healey Sprite