Mk1 Sprite Period Adverts - frogeye

Ashley Motorsport May 1960

AshleyMotorsportMay1960